Licznik:

Dzisiaj: 432

Razem: 2466164

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Niezgodności:

 • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych;
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych;
 • część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu: Maciej Kuczma

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl lub numerem telefonu/faxu: 13 46 23 059

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji
w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie,
a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny  powinien zrealizować żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ośrodek niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA                                                                              

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu,
ul. Piłsudskiego 37, 38 -540 Zagórz

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu znajduje się w budynku wolnostojącym położonym ul. Piłsudskiego 37, w którym mieści się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.
 • Budynek piętrowy.
 • Wejście do budynku z chodnika od ul. Piłsudskiego i ul. Konarskiego
 • Budynek posiada podjazd dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Świetlica Miejska w Zagórzu-Zasławiu: 38-540 Zagórz, ul. Filtrowa  

 • Świetlica znajduje się w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Wyjście do budynku po schodach.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Świetlica Wiejska w Czaszynie : 38-516 Tarnawa Dolna, Czaszyn  

 • Świetlica znajduje się w budynku Domu Strażaka.
 • Budynek piętrowy wolnostojący.
 • Wyjście do budynku po schodach.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Świetlica Wiejska w Mokrem : 38-542 Rzepedź, Mokre  

 • Świetlica znajduje się w budynku Domu Strażaka.
 • Budynek piętrowy wolnostojący.
 • Wyjście do budynku po schodach.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Świetlica Wiejska w Morochowie: 38-542 Rzepedź, Morochów

 • Świetlica znajduje się w budynku wolnostojącym
 • Budynek parterowy wolnostojący.
 • Wejście do budynku po schodach.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Świetlica Wiejska w Olchowie: 38-516 Tarnawa Dolna, Olchowa

 • Świetlica znajduje się w budynku wolnostojącym
 • Budynek parterowy wolnostojący.
 • Wejście do budynku po schodach.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Świetlica Wiejska w Średniem-Wielkim: 38-517 Łukowe, Średnie -Wielkie

 • Świetlica znajduje się w budynku wolnostojącym
 • Budynek parterowy wolnostojący.
 • Wejście do budynku po schodach.
 • Budynek posiada podjazd dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.